Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden TentsXL B.V. gevestigd te Barneveld

1. Definities
1.1. Afnemer: iedere (rechts)persoon die aanbiedingen of offertes aanvraagt voor Goederen en/of Diensten van TentsXl of deze bestelt en namens wie genoemde aanbiedingen, offertes, bestellingen en (daaropvolgende) Overeenkomsten tot stand zijn gebracht;
1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
1.3. Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd dan ook) die TentsXL voor of ten behoeve van Afnemer verricht, waaronder montage en installatie, al dan niet in samenhang met (af)levering van Goederen;
1.4. TentsXL B.V.
1.5. Goederen: alle produkten die door TentsXL worden verkocht, waaronder niet vallen de door haar geleverde Diensten;
1.6. Overeenkomst: iedere (rechtshandeling ter voorbereiding van uitvoering van een) overeenkomst ten aanzien van de verkoop en levering van Goederen en/of Diensten die tussen TentsXL en Afnemer tot stand komt, inclusief alle aanvullingen en wijzigingen daarop, en inclusief de locatie- en opbouwchecklist;
1.7. Partijen: TentsXL en Afnemer.
2. Overeenkomsten, totstandkoming en wijziging
2.1. Op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en rechtsrelaties tussen Partijen op grond van overeenkomst of anderszins, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2. Op afwijkende of aanvullende bedingen kan door Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door TentsXL schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene en/of andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. De Afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en TentsXL.
2.5. In het geval om welke reden dan ook één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Afnemer en TentsXL in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Indien TentsXL om haar moverende redenen niet (steeds) strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, impliceert dit geen verwerking of verlies van het recht om in andere gevallen alsnog (volledige) naleving te verlangen.
2.6. Alle aanbiedingen van TentsXL zijn vrijblijvend, gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens, en zijn 30 dagen geldig. Toezending van aanvragen en/of opdrachten en/of (andere) documentatie door Afnemer verplicht TentsXL niet tot acceptatie. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag en/of opdracht schriftelijk door TentsXL is geaccepteerd en bevestigd, door een daartoe bevoegde persoon, dan wel doordat TentsXL is aangevangen met het uitvoeren dan wel het nemen van voorbereidingen voor de uit te voeren Diensten. Een aanbieding van verval TentsXL zonder schadeplichtigheid van TentsXL indien de in de aanbieding vermelde Goederen niet meer beschikbaar zijn.
2.7. Een in een Overeenkomst opgenomen samengestelde prijsopgave verplicht TentsXL nooit tot het uitvoeren van een deel van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig / pro rata deel van de overeengekomen prijs.
2.8. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren van Goederen in de door TentsXL toegezonden bescheiden hebben slechts tot doel een algemeen beeld te schetsen van de Goederen en/of onderdelen daarvan en zijn niet bindend ten aanzien van de te leveren Goederen of de te verrichten Diensten.
2.9. Elke Overeenkomst wordt door TentsXL aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer de overeengekomen aanbetaling verricht en voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens TentsXL.
3. Prijzen
3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in Euro, exclusief BTW en/of andere al dan niet van overheidswege opgelegde heffingen, rechten, en kosten terzake van verpakking, in- en uitlading, plaatsing, montage, tijdelijk onderdak van installatiepersoneel, verzekering, fundering en vervoer.
3.2 Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst een wijziging optreedt in de kostprijsbepalende factoren van de te leveren Goederen (waaronder maar niet beperkt tot voor TentsXL geldende arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoersen, kostenverhogingen door van overheidswege afgekondigde maatregelen) is TentsXL gerechtigd om de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen zonder dat Afnemer de Overeenkomst mag ontbinden.
3.3 Indien het na totstandkoming van de Overeenkomst noodzakelijk blijkt dat een redelijkerwijs te vervolgen uitvoering daarvan noopt om deze te wijzigen, passen Partijen de betreffende Overeenkomst in onderling overleg aan. Indien de Overeenkomst na totstandkoming echter op instructie van Afnemer materieel wordt gewijzigd, kan TentsXL deze wijziging beschouwen als een instructie tot meerwerk, en kan zij de oorspronkelijk overeengekomen prijzen aanpassen op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Meerwerk kan eveneens de oorspronkelijk in de Overeenkomst overeengekomen overige voorwaarden en termijnen van levering/uitvoering wijzigen. Dergelijke aanpassingen van de Overeenkomst bieden Afnemer geen grondslag tot (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst. Meerwerk wordt eerst verricht na schriftelijke aanvaarding door beide Partijen ten aanzien van de gewijzigde prijzen, termijnen en overige voorwaarden. Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst door of namens de Afnemer of werkbegeleider op de plaats van installatie/montage opdracht tot meerwerk worden gegeven, zal een dergelijk meerwerk worden verricht na ontvangst door TentsXL van een door of namens Afnemer of werkbegeleider getekende werkbon terzake van een dergelijke opdracht tot meerwerk. Afnemer is vervolgens gehouden aan de aldus door deze opdracht tot meerwerk gewijzigde prijzen, termijnen en overige voorwaarden. Het staat TentsXL vrij om verzoeken tot meerwerk en/of andere wijzigingen van de Overeenkomst te weigeren zonder wanprestatie te plegen jegens Afnemer.
4. Levering
4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van Goederen conform de leveringsconditie EXW locatie TentsXL of een andere door TentsXL aan te wijzen plaats (Incoterms 2010). Eventueel vervoer door TentsXL naar door Afnemer aan te wijzen locaties, alsmede eventueel vervoer door TentsXL op de locatie van opslag danwel montage/installatie van de Goederen geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.
4.2. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en gelden ten aanzien van de uitvoering van verplichtingen door TentsXL niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Leveringen mogen in gedeelten plaatsvinden en mogen door TentsXL met betrekking tot het reeds uitgevoerde gedeelte gefactureerd worden. Indien een Overeenkomst in delen wordt uitgevoerd is TentsXL gerechtigd uitvoering op te schorten totdat uitvoering van het voorafgaande gedeelte door Afnemer akkoord is bevonden en volledig is betaald.
4.3. Afnemer dient transportschade direct na ontvangst van de Goederen aan de vervoerder te melden en een afschrift daarvan inclusief foto’s te zenden aan TentsXL.
4.4. Goederen die na het verstrijken van de leveringstermijn door Afnemer niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van Afnemer en worden door TentsXL voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. TentsXL zal binnen drie werkdagen nadat dergelijke opslag heeft plaatsgevonden, Afnemer berichten van het feit dat de Goederen zijn opgeslagen alsmede de locatie van opslag. Dit laat echter de betalingsverplichting van Afnemer onverlet.
4.5. Montage en/of installatie behoort alleen tot de door TentsXL uit te voeren verplichtingen onder een Overeenkomst indien dit schriftelijk overeengekomen is. Indien de montage en/of installatie aldus is overeengekomen, stelt Afnemer de plaats van installatie vast en dient hij ervoor zorg te dragen dat:
a. de plaats van installatie egaal, schoon, horizontaal, voldoende groot is voor lossing en voormontage binnen 10 meter van de uiteindelijke installatielocatie, en vrijgemaakt is van oppervlaktemateriaal;
b. het op de plaats van installatie aanwezige puin, asfalt en beton is verwijderd;
c. de plaats van installatie goed en veilig, en binnen de overeengekomen periode ongehinderd bereikbaar is voor het transportmiddel van TentsXL en/of door haar ingeschakelde derden;
d. de plaats van installatie vrij is van de aanwezigheid van kabels en leidingen;
e. op de plaats van installatie de voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke infrastructuur, waaronder elektriciteit en riolering, aanwezig is en dat deze infrastructuur schoon is, goed werkt en voldoet aan alle geldende wetgeving, normen, regels en vergunningen;
f. alle vrijkomende (verpakkings)materialen worden afgevoerd voor zover deze niet door
TentsXL zullen worden afgevoerd;
g. voor aanvang van de installatie een vertegenwoordiger namens Afnemer aanwezig is om een juiste plaatsing te coördineren;
h. de Goederen ter plaatse veilig en zonder inbreuk op rechten van derden kunnen worden geïnstalleerd en gemonteerd.
4.6. Het niet of in onvoldoende mate nakomen van de verplichtingen in dit artikel kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van TentsXL. Nakoming van de verplichtingen van Afnemer terzake van de installatielocatie zal worden bevestigd door een door Partijen ondertekende locatiechecklist, zonder volledige invulling en ondertekening waarvan TentsXL gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten.
4.7. Het betreden door Afnemer van het terrein waar TentsXL de Overeenkomst uitvoert geschiedt voor rekening en risico van Afnemer. TentsXL is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade – en Afnemer dient TentsXL te vrijwaren voor elke schade van derden – welke voortvloeit uit de aanwezigheid van Afnemer of het uitvoeren van werkzaamheden door Afnemer op het terrein waar TentsXL de Overeenkomst uitvoert. TentsXL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van transport of opslag van de Goederen op de locatie van Afnemer.
4.8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is TentsXL bevoegd om bij het uitvoeren van de Overeenkomst derden in te schakelen of om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Beroep op de in deze Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen, waaronder maar niet beperkt tot de bepalingen van aansprakelijkheid, en toepasselijk recht en jurisdictie, komt ook toe aan alle ondergeschikten van TentsXL en alle door TentsXL direct of indirect ingeschakelde derden en hun ondergeschikten die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.
4.9. Afnemer is verantwoordelijk voor en zal zorgdragen voor de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om de Overeenkomst uit te voeren, en dat deze tijdig verkregen zijn opdat TentsXL op het door haar beoogde moment kan aanvangen met de uitvoering van haar verplichtingen.
4.10. Afnemer staat er voor in dat TentsXL in de gelegenheid wordt gesteld en alle (sanitaire) voorzieningen aanwezig zijn om de overeengekomen diensten uit te voeren op het tijdstip en de locatie welke zijn overeengekomen of waarop TentsXL deze wenst uit te voeren, bij gebreke waarvan TentsXL niet langer gehouden is om deze uit te voeren of deze mag opschorten, onverminderd het recht van TentsXL op volledige betaling en/of vergoeding van alle als gevolg daarvan geleden schade.
4.11. TentsXL is niet verplicht overeengekomen diensten te verrichten en kan de uitvoering van alle diensten op ieder moment staken indien dit naar het oordeel van TentsXL – om welke reden dan ook – gevaar oplevert voor personen, zaken of het milieu.
5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. Het eigendom van de Goederen gaat eerst op Afnemer over na voldoening door Afnemer van al hetgeen TentsXL krachtens (eerdere) Overeenkomst, inclusief rente en kosten, alsmede wegens tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst met TentsXL van Afnemer, te vorderen heeft.
5.2. Afnemer is gehouden de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van TentsXL rust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van de overige zich bij Afnemer bevindende goederen af te zonderen.
5.3. Indien en zolang de eigendom van de geleverde Goederen door TentsXL is voorbehouden, is het Afnemer niet toegestaan deze Goederen te vervreemden, dan wel enig beperkt zakelijk recht daarop te vestigen. In geval van beslaglegging of het vestigen van enige recht door derden op door TentsXL onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zal Afnemer TentsXL terstond informeren en al hetgeen doen om de eigendom van TentsXL veilig te stellen. Afnemer heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Goederen en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen sneeuw- en waterschade, brand, ontploffing, diefstal en alle in de branche gebruikelijke risico’s, waarbij TentsXL bij uitkering onder deze verzekering gerechtigd is tot de uit te keren gelden.
5.4. Indien Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens TentsXL tekortschiet of TentsXL goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is TentsXL gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen terug te nemen.
5.5. Teneinde TentsXL in staat te stellen het in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de Goederen te kunnen uitoefenen, verleent Afnemer reeds nu voor alsdan aan TentsXL toestemming om de terreinen en gebouwen waar de Goederen zich bevinden, daartoe te (laten) betreden. De kosten van teruggave van de Goederen zijn voor rekening van Afnemer.
6. Reclamatie
6.1. Afnemer is verplicht geleverde Goederen en/of verrichte Diensten direct na levering te controleren op kwaliteit en eventuele tekortkomingen, en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen nadat de Goederen zijn geleverd dan wel de Diensten zijn verricht schriftelijk en onder opgave van gronden aan TentsXL kenbaar te maken. Verborgen gebreken dienen binnen 8 dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan TentsXL.
6.2. Bewijs van de tijdige indiening alsmede van de juistheid van de reclame rust op Afnemer. Afnemer is gehouden om TentsXL alle medewerking te verlenen bij het instellen van onderzoek naar de gebreken.
6.3. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, hoeveelheid e.d. kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren.
6.4. Afnemer kan slechts geleverde Goederen retourneren, indien TentsXL daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Acceptatie van retourzending mag door Afnemer nimmer als erkenning door TentsXL van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd.
6.5. Indien Afnemer niet binnen de in de voorgaande leden genoemde termijnen heeft gereclameerd, dan wel indien Afnemer onverminderd over de geleverde Goederen blijft beschikken, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst ten dienste staan. In geval van reclame is Afnemer niet gerechtigd om de voldoening aan zijn verplichtingen jegens TentsXL op te schorten.
7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1. TentsXL geeft garantie op haar Goederen, welke garantie nader omschreven staat in de diverse produktdocumentaties. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een afwijkende garantietermijn is opgenomen, geldt voor door TentsXL in Nederland geleverde en gebruikte Goederen een garantietermijn van 12 maanden na levering. TentsXL is gerechtigd haar garantievoorwaarden en –termijnen aan te passen aan het land waar Afnemer is gevestigd of waar de Goederen zullen worden geleverd en gebruikt; dergelijke voorwaarden en termijnen zullen dan separaat overeengekomen worden tussen Partijen.
7.2. De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage, natuurlijk werken van houtprodukten, verwering, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, opslag, onderhoud of reparatie, onzorgvuldig of onjuist verplaatsen van de Goederen, het onvoldoende nemen van beschermingsmaatregelen ten aanzien van de Goederen tegen sneeuw, regen, ijs en andere weersomstandigheden, vandalisme, knaagdieren, ongelukken, schimmel, roest, algen, mos, of door onheil waaronder maar niet beperkt tot schade door brand, overstroming, extreme weersomstandigheden (waaronder hevige wind, sneeuw en regen). Indien Afnemer zelf of door haar ingeschakelde derden montage uitvoeren, kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie..
7.3. TentsXL is slechts gedurende de overeengekomen garantietermijn aansprakelijk voor het, naar keuze van TentsXL, kosteloos vervangen danwel herstellen van geconstateerde en tijdig door Afnemer gemelde gebreken, dit ter keuze van TentsXL en op voorwaarde van tijdige en juiste reclamatie. Eventueel te vervangen gebrekkige Goederen dienen onverwijld aan TentsXL te worden geretourneerd. Enige verdere aansprakelijkheid van TentsXL, onder andere maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van omzet, geleden verliezen en gemaakte kosten alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, niet terug verdiende investeringen, te late leveringen, en schade door produktie- of bedrijfsonderbrekingen of –stagnatie is uitgesloten.
7.4. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van TentsXL in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde Goederen en/of Diensten waardoor de schade is veroorzaakt of, indien de schade valt binnen de dekking van een verzekering van TentsXL, tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd. Kleine verschillen en ondergeschikte wijzigingen ten opzichte van de Overeenkomst geven Afnemer nooit het recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding. TentsXL is nooit aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan als gevolg van door Afnemer aan TentsXL versterkte onjuiste of onvolledige informatie.
7.5. Iedere vordering van Afnemer tegen TentsXL, met uitzondering van garantieclaims, verjaart door het enkele verloop van negen maanden, en vervalt door het enkele verloop van 18 maanden, na het moment van levering van Goederen, uitvoering van de Diensten, of het moment dat levering of uitvoering had moeten plaatsvinden.
8. Verplichtingen van Afnemer en vrijwaring
8.1. Niet-nakoming door Afnemer van de Overeenkomst of een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden dan wel niet naleving van andere instructies of voorschriften van TentsXL waaruit schade voor TentsXL voortvloeit, verplicht Afnemer tot vergoeding van alle daardoor aan TentsXL toegebrachte schade. Afnemer vrijwaart TentsXL voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden in een dergelijk geval geleden schade. In het geval TentsXL door derden wordt aangesproken zal Afnemer TentsXL alle noodzakelijke bijstand en informatie verschaffen.
8.2. TentsXL kan Afnemer verplichten Goederen die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, dan wel waaraan een gebrek zich (mogelijk) dreigt te openbaren, binnen een door TentsXL te bepalen termijn uit de markt te nemen (recall-actie), tegen vergoeding van de redelijk door Afnemer te maken kosten.
8.3. Afnemer zal TentsXL steeds tijdig alle noodzakelijke inlichtingen verschaffen, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, bij gebreke waarvan TentsXL gerechtigd is om uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en eventuele aanvullende kosten aan Afnemer in rekening te brengen. TentsXL is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door Afnemer verstrekte ontijdige, onvolledige of incorrecte informatie.
8.4. Indien op verzoek van Afnemer de Goederen ter plaatse geïnstalleerd dienen te worden, verschaft Afnemer in ieder geval informatie met betrekking tot de indeling van de installatielocatie, het verloop van de ondergrondse leidingen inclusief kabelwerken, en de eventuele aanwezigheid van obstakels en overige belemmeringen voor de uitvoering van de overeengekomen diensten. Afnemer zal minimaal 3 werkdagen voor eventuele graafwerkzaamheden aan TentsXL bevestigen dat Afnemer alle (wettelijke) vereiste onderzoeken en meldingen heeft gedaan, bij gebreke waarvan TentsXL ervan uit mag gaan dat dergelijke meldingen en onderzoeken zijn gedaan, en dat er ter plaatse geen ondergrondse kabels of leidingen aanwezig zijn. Enige schade of kosten welke voortvloeien uit het nalaten door Afnemer van het doen van een dergelijk onderzoek of melding zijn voor rekening van Afnemer, en Afnemer vrijwaart TentsXL voor alle schade die voortvloeit uit het raken of beschadigen van leidingen, kabels of andere obstakels. Indien Afnemer niet aan haar verplichtingen terzake voldoet is TentsXL gerechtigd haar prestaties onder de Overeenkomst op te schorten. Tijdens het uitvoeren van installatiewerkzaamheden door TentsXL hebben Afnemer en haar eventuele opdrachtgevers of door haar ingeschakelde derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TentsXL geen toegang tot de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
9. Betaling en zekerheid
9.1. Afnemer is verplicht binnen acht dagen na totstandkoming van de Overeenkomst een aanbetaling te doen van 50% van het overeengekomen factuurbedrag. TentsXL is bevoegd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat deze aanbetaling door haar is ontvangen. TentsXL is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te leveren Goederen en/of Diensten te vorderen en/of zekerheidstelling voor de betaling daarvan te verlangen. Afnemer is verplicht daaraan te voldoen.
9.2. Betaling dient te geschieden in de op de factuur vermelde valuta, op het overeengekomen tijdstip. Indien geen tijdstip is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.3. Indien Afnemer niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens TentsXL zonder nadere ingebrekestelling terstond opeisbaar, en is Afnemer over het verschuldigde tevens rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente ex 6:119a BW. TentsXL is gerechtigd in voorkomende gevallen de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag, alsmede andere voorkomende kosten, komen voor rekening van Afnemer.
9.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op Afnemer komen voor rekening van Afnemer. Hieronder worden in ieder geval begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders, advocaten en deskundigen. De buitengerechtelijke kosten worden bovendien geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van EUR 750.
9.5. Alle vorderingen van TentsXL op Afnemer worden onmiddellijk opeisbaar in geval van (aanvraag tot) faillissement, surseance van betaling, liquidatie of beslag ten laste van Afnemer.
9.6. Elke betaling wordt geacht te zijn een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling anders is vermeld.
9.7. Het is Afnemer niet toegestaan enige al dan niet betwiste schuld aan TentsXL te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van TentsXL aan Afnemer, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen door beide Partijen.
9.8. Afnemer is niet gerechtigd om bedragen die door haar en/of aan haar gelieerde bedrijven aan TentsXL verschuldigd zijn, te verrekenen met (beweerdelijk) door TentsXL aan Afnemer en/of aan haar gelieerde bedrijven verschuldigde bedragen, ongeacht de grondslag en verplichting van deze bedragen.
9.9. TentsXL is gerechtigd om reeds vóór het begin, dan wel vóór het einde van de uitvoering van de Overeenkomst deugdelijke zekerheid te vragen voor enige openstaande nota en/of voor betaling van de lopende bestelling en om, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds, haar verplichtingen in afwachting daarvan op te schorten, te onderbreken of te beëindigen.
10. Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van TentsXL en door haar ingeschakelde derden, zelfs al waren deze omstandigheden ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds voorzien. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, boycots, natuurrampen, epidemieën, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, (werk)staking, uitzonderlijk hoog verzuim, vertraging in of uitblijven van levering door toeleveranciers, communicatietransportstoringen, in- en uitvoerbeperkingen, weersomstandigheden waardoor montage of installatie niet realiseerbaar is, overheidsmaatregelen, ongevallen en bedrijfsstoringen.
10.2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Partijen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 60 dagen is elk der Partijen gerechtigd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel te ontbinden, zonder over en weer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Als ten tijde van het intreden van een situatie van overmacht reeds gedeeltelijk verplichtingen zijn nagekomen door TentsXL, is zij gerechtigd om deze apart te factureren.
11. Ontbinding
11.1. Indien:
a. Afnemer enige verplichting jegens TentsXL niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist nakomt;
b. Afnemer failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, surseance van betaling is aangevraagd of verleend, toepassing van de schuldsaneringsregeling is verzocht of verleend;
c. op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van Afnemer beslag is gelegd;
d. Afnemer wordt ontbonden of geliquideerd, (af)splitsing of fusie plaatsvindt;
e. Afnemer overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan;
f. door Afnemer aan TentsXL verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie;
g. Afnemer enige overeengekomen zekerheid niet of onvoldoende heeft gesteld;
h. naar de mening van TentsXL niet langer van haar gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst conform de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen,
en Afnemer nog niet aan al zijn verplichtingen jegens TentsXL is heeft voldaan, heeft TentsXL het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, danwel enig bedrag door Afnemer aan TentsXL verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft TentsXL te allen tijde het recht om van Afnemer schadevergoeding te vorderen.
11.2. Gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht tot het leveren van Goederen en/of Diensten door Afnemer kan slechts plaatsvinden met schriftelijke voorafgaande goedkeuring van TentsXL. Indien Afnemer de Overeenkomst nadat deze tot stand is gekomen, maar voordat TentsXL is begonnen met de voorbereiding of uitvoering daarvan annuleert, wordt 30% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, en en ander onverminderd het recht van TentsXL op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
11.3. In geval van gedeeltelijke ontbinding door Afnemer van de Overeenkomst kan Afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van de door TentsXL reeds verrichte prestaties, en heeft TentsXL onverkort recht op betaling van de reeds verrichte prestaties.
12. Industriële en intellectuele eigendomsrechten
12.1. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door TentsXL geproduceerde en geleverde Goederen, alsmede door TentsXL ter beschikking gestelde afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, gereedschappen en modellen blijven in haar eigendom, en dienen door Afnemer op eerste verzoek te worden geretourneerd. De levering van Goederen kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of vrijgeven aan derden van de intellectuele en industriële eigendom, tenzij TentsXL daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
12.2. Het is Afnemer niet toegestaan enige op de betreffende Goederen aangebrachte merken, handelsnamen of andere aanduidingen van industriële en intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.
12.3. Indien Afnemer vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht van TentsXL of indien een derde enige aanspraak jegens Afnemer maakt in verband met die intellectuele en industriële eigendomsrechten, zal Afnemer TentsXL daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Afnemer zal alle in redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging
van de inbreukmakende handeling of het geschil.
13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1. Op alle verbintenissen tussen TentsXL en Afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken is uitgesloten.
13.2. Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de Algemene Voorwaarden danwel de Overeenkomsten of overige verbintenissen tussen TentsXL en Afnemer zullen uitsluitend worden beslist door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.